Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či jako „VOP“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník“)

I. Základní ukotvení

Prodávajícím je společnost Kapka Moře s.r.o., IČ 089 56 537 se sídlem Nademlejnská 600/1, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, pod vložkou 328199, zastoupena jednatelem: Jaroslav Bouma, nar 17.02.1990, bytem Štoky 261, 582 53 Štoky. Při uzavírání fyzické objednávky může být společnost zastoupena také zmocněncem k tomu určeným.

Kontaktní údaje: 

e-mail: ja@kapkamore.cz    

telefon: 774180015

(dále tak jen jako „prodávající“ či „společnost“).

VOP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti.

(dále jen: „kupující“)

Prostřednictvím fyzické objednávky či prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese obchod.kapkamore.cz.

(dále je „internetový obchod“)

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí každého nákupu. Odchylná ujednání ve zvláštních dodacích podmínkách na přání kupujících mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

II. Informace o zboží, službách a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých úpraven vody v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje dojednání nákupu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen automaticky uzavírat kupní smlouvy ohledně tohoto zboží. Doprava zboží je účtována zdarma (na náklady prodávající) ke každé objednávce.
 2. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.
 3. Službami se rozumí především kontrola jakosti vody, montáž úpravny vody či její odborná demontáž. Cena montáže (či demontáže) je stanovena fixně na částku 2.500 Kč a tvoří výslednou cenu jakéhokoliv nákupu.
 4. Na veškeré zboží je stanovena záruka po dobu 2 let. Našim zákazníkům zajišťujeme záruční i pozáruční servis.

 III. Objednávky 

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s dojednáním i dokončením nákupu (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním fyzické objednávky.  
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním online objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Online objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v online objednávce jsou prodávajícím považovány za správné, prodávající si však zároveň vyhrazuje prostor pro jejich ověření. Podmínkou platnosti online objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. Před stvrzením fyzické objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
 4. Neprodleně po obdržení online objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za dokončení nákupu. Nákup lze dokončit až po přijetí objednávky společností – u fyzicky uzavřených objednávek se má za to, že objednávka byla společností přijata vyplněním a podepsáním fyzické objednávky. Oznámení o přijetí online objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího formou shrnutí objednávky spolu se zasláním platebních údajů. Přijetí objednávky se považuje za akt uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena oboustranně, ve chvíli kdy kupující zašle vypořádání kupní ceny na účet prodávající.
 5. Pokud po přijetí objednávky společností nedojde k vypořádání byť části kupní ceny kupujícím do 14 dnů (včetně) od uzavření kupní smlouvy ze strany společnosti – má se za to, že společnost od kupní smlouvy odstupuje. Odstoupení z tohoto důvodu se má za automatické a není nutné o něm kupující informovat.    
 6. Všechny přijaté objednávky jsou pro prodávající závazné. Po obdržení vypořádání kupní ceny je prodávající povinna zajistit montáž vybraného zařízení dle dodacích údajů sdělených kupujícím.

 IV. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 3399933999/2010, vedený u Fio banka a.s.,
 • hotově k rukám zástupce společnosti, kterého kupující pověří ke vložení peněz na bankovní účet společnosti 3399933999/2010, volba této formy úhrady se má za bezhotovostní platbu i za závěrečný akt uzavření kupní smlouvy dle čl. III.6.  
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Při nejběžnějším platebním styku nabízíme dopravu zdarma zajištěným technikem.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu. Doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího/ přiložen k dodávanému zboží/či zaslán fyzicky současně ke dni provedené montáže.
 5. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Pokud proběhla montáž úpravny na základě uhrazené zálohy splatnost zbylé částky se posouvá nejdéle k okamžiku vystavení faktury dle čl. IV.5.

 V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • Poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (tento bod se týká především již provedené kontroly vody a již provedené montáže či demontáže).
 • O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • V dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Stačí vyplnit číslo faktury/objednávky a e-mail v našem kontaktním formuláři pro odstoupení(< odkaz). Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Pokud nebudete disponovat momentálním internetovým připojením, řešte prosím tuto situaci na infolince: 774180015.
 2. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s dopravou navráceného zboží prodávajícímu.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající (po přijetí zboží) bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající je povinen uhradit náklady na dopravu pouze ve variantě jím nabízené dopravy.
 4. Prodávající není povinen přijmout úpravnu poškozenou kvůli neodborné demontáži ze strany kupujících, pokud je toto poškození v rozporu s dalším prodejem.
 5. Prodávající si vyhrazuje možnost vrátit finanční prostředky ponížené o již provedenou montáž a demontáž dle článků: II. 3., V. 3.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
 • Pokud má zboží podstatnou vadu,
 • Pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • Při větším počtu vad zboží.
 1. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 2. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 4. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.
 5. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 6. Prodávající přijímá reklamace prostřednictvím servisního technika. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 8. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 10. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
 11. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 12. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 13. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, pokud kupující adresu elektronické pošty předal.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách (pokud svou elektronickou adresu sám udal). Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce. Pokud byla objednávka stvrzena fyzicky bez předání e-mailu, vzájemnou doručovací adresou je pak dodací adresa (při korespondenci kupujícímu) či adresa sídla společnosti (při korespondenci prodávající).   

 

VIII. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme používat jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů ZDE

 IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 X. Závěrečná ukotvení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu vázán etickým kodexem ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Etický kodex společnosti je uveden na adrese https://kapkamore.cz/eticky-kodex/
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná.
 7. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Znění VOP je možné měnit či doplňovat i na přání zákazníka v případě, že taková změna bude vzájemně odsouhlasena. Konkrétní úpravy obchodní podmínek jsou pak řazeny nad rámec VOP (česky: nejsme mobilní operátor, nebo pojišťovna: když uzavřeme dohodu – tak platí).
 2. Ve výjimečných případech, kdy kupující neměl možnost seznámit se s VOP před uzavřením objednávky, zejména pak u objednávek uzavřených ústně: Se pak tyto VOP nahrazují obecným právním řádem České republiky, není-li stanoveno jinak, za pevně dané ustanovení se má pak především možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od dodání zboží. 9.A.: Článek XI.9. neplatí v konkrétních bodech VOP, se kterými měl kupující možnost seznámit před úhradou objednávky či s nimi byl výslovně seznámen. X.9.B: Článek XI.9. neplatí pro konkrétní úpravy obchodních podmínek nad rámec VOP, které byly upraveny na přání klienta a vzájemně odsouhlaseny.

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 21.06.2022

 a nahrazují obchodní podmínky ze dne 02.02.2022.